หลิ่มวิรัตน์ อมรรัตน์, และ บารมี จุฬาลักษณ์. 2016. “ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 (6):96-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52117.