เฮงอุดมทรัพย์ ภรภัทร, กังใจ วารี, และ ปทุมารักษ์ นฤมล. 2016. “ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 (6):107-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52173.