สุวรรณมณี วชรีกร, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ไชยมงคล นุจรี. 2016. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 (5):73-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52416.