สร้อยทอง สุรีย์, มูลเมือง นิคม, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 19 (5):100-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52434.