ครองยุทธ สุนันทา. 2015. “การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยไอ ซี ยู (Managing of Delirium in ICU Patients)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 23 (4):89-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/65212.