จิ๋วพัฒนกุล ยุพา, และ เพ็ชรร่วง นงนุช. 2017. “การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (2):42-50. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74176.