ชีวานนท์ ณัชนันท์. 2017. “อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (3):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74896.