จันทวาส คณิตา, ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี, และ รัตนากรีฑากุล สมสมัย. 2017. “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (3):83-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74923.