อ่อนละออ สุทธิดา, กลั่นกลิ่น พิมพาภรณ์, และ เอื้ออำนวย มาลี. 2017. “ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (4):32-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82401.