คุณทรงเกียรติ วัลภา. 2017. “การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (4):89-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82457.