บุญงาม ลลิตา, ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2017. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (1):82-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/84174.