น้ำดอกไม้ สมบัติ, วัชรสินธุ์ จินตนา, และ เดียวอิศเรศ วรรณี. 2017. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (1):27-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87575.