คล้ายหงษ์ วรนัน, จิตรมนตรี นารีรัตน์, และ วิโรจน์รัตน์ วิราพรรณ. 2017. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (1):65-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87584.