ไสวดี เพ็ญประภา, ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี, และ หอมสินธุ์ พรนภา. 2017. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 24 (1):89-101. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87596.