โสโสม บุญสืบ. 2017. “การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (2):1-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96506.