คงวัฒนานนท์ พวงผกา. 2017. “ประสบการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงวัยรุ่นตอนปลาย: กรณีศึกษานักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา Late Adolescent Females’ Smoking Experiences: A Case Study of Health Science Students in a University”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (2):9-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96519.