ชำนาญช่าง สุธารัตน์, รัตนกรีฑากุล สมสมัย, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2017. “สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (2):19-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96526.