ปัญญารัตนโชติ จิรภาภรณ์, ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี, และ รัตนกรีฑากุล สมสมัย. 2017. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight Among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (2):43-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96541.