แจ่มนิยม อังคณา, กรุงไกรเพชร นิสากร, และ จันทร์ประเสริฐ สุวรรณา. 2017. “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY)”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (2):57-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96552.