[1]
หาญณรงค์ อ., ทูลศิริ ช., และ รัตนากรีฑากุล ส., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 3, น. 52–65, ต.ค. 2017.