[1]
วชิรธนากร ช. และ จุลนวล ป., “ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 4, น. 51–59, พ.ย. 2017.