[1]
อารีเอื้อ อ., ลีทองดี ส., และ ยนต์ตระกูล ส., “รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 4, น. 42–50, พ.ย. 2017.