[1]
ถนัดวณิชย์ ย. และ ดำนงค์ น., “ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients with Advanced Cancer in Palliative Care”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 4, น. 70–83, พ.ย. 2017.