[1]
คุณทรงเกียรติ ว., “การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home as Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit”, JFONUBUU, ปี 25, ฉบับที่ 4, น. 84–94, พ.ย. 2017.