[1]
นิมิตรอานันท์ น., รุจนเวช ศ., และ โพธิ์ชนะพันธุ์ ส., “ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 50–59, มี.ค. 2018.