[1]
เทอร์เนอร์ ก., มามาก น., ศรีละมัย ณ., และ แจ่มจันทร์ ล., “ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 11–19, ธ.ค. 2018.