[1]
จีระยา ส., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสิทธุ์ ด., และ ประทุมศรี เ., “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 30–39, พ.ค. 2019.