[1]
หงษ์ระนัย ส., “การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 76–83, พ.ค. 2019.