[1]
บุญเนตร น. และ เผ่าวิริยะ ห., “การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 102–111, ส.ค. 2019.