[1]
แสงนวล ส., ศุภศรี พ., และ เตชะศักดิ์ศรี ต., “ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 4, น. 21–29, ส.ค. 2019.