[1]
P. Choden, P. Hengudomsub, และ W. Deoisres, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองทิมพู ประเทศภูฏาน”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 4, น. 60–69, ส.ค. 2019.