[1]
สุวรรณรัตน์ ส., พงศ์จตุรวิทย์ ย., และ ไชยมงคล น., “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”, JFONUBUU, ปี 26, ฉบับที่ 4, น. 70–79, ส.ค. 2019.