[1]
โลหิตไทย ศ. และ ทองคุปต์ บ., “ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 23–32, ส.ค. 2019.