[1]
คัทสิงห์ ส., เดียวอิศเรศ ว., และ ศิริอรุณรัตน์ ส., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 2, น. 104–114, ส.ค. 2019.