[1]
พุ่มประไวทย์ อ., เจนจัดการ บ., กนกวงศ์นุวัฒน์ ป., เหมะญาติ อ., และ จันทร์ฉาย ณ., “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 33–41, ส.ค. 2019.