[1]
บัวบาน ก., เดียวอิศเรศ ว., และ เตชะศักดิ์ศรี ต., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 1–9, ก.ย. 2019.