[1]
พานทอง ก., มากมี ภ., เรืองทิพย์ ป., ทองไชย ป., และ ประดุจพรม ป., “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 10–22, ก.ย. 2019.