[1]
นามม่อง จ., ชีวานนท์ ณ., และ วัชรสินธุ์ จ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 43–53, ก.ย. 2019.