[1]
อุสาหพิริยกุล ศ., ช่างไม้ ศ., และ ลีฬหกุล ว., “ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 4, น. 21–31, ธ.ค. 2019.