[1]
ประทีปมโนวงศ์ แ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ”, JFONUBUU, ปี 27, ฉบับที่ 4, น. 66–76, ธ.ค. 2019.