[1]
ภู่ไพบูลย์ ร. ภ., “การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 26–37, มี.ค. 2020.