[1]
งามฉาย ช. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ศิริอรุณรัตน์ ส. ., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 48–59, มี.ค. 2020.