[1]
อันทรินทร์ ส. ., เตชะศักดิ์ศรี ต. ., และ ศุภสีมานนท์ ว. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 12–25, มี.ค. 2020.