[1]
ศรีพรหม ก. ., สามารถกิจ น. ., และ มาสิงบุญ เ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 83–94, มี.ค. 2020.