[1]
พลพินิจ ป. ., ดีนาน อ. ., และ วิเสโส . ว. ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 40–51, มิ.ย. 2020.