[1]
ช่วยแก้ว เ. ., เลิศวนวัฒนา จ. ., และ ทิพย์รัตน์ ว. ., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 64–73, มิ.ย. 2020.