[1]
ส่งกลิ่น ส. . และ ธีระรังสิกุล น. ., “ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 96–105, มิ.ย. 2020.