[1]
วิเสโส ว. . และ สารพัด พ. ., “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 122–134, มิ.ย. 2020.