[1]
วิสารพันธ์ ณ. ., แก่นการ ว. ., และ อนุตระกูลชัย ศ. ., “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 1–15, ก.ย. 2020.