[1]
ปัญญาโส ก. ., แสงอินทร์ ศ. ., และ เชื้อหอมม อ. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน”, JFONUBUU, ปี 28, ฉบับที่ 3, น. 27–40, ก.ย. 2020.